Privacyverklaring

Gepubliceerd op: 16 mei 2018

Privacyverklaring tekst & teken

Verzamelen en gebruiken van persoonsgegevens van klanten, leveranciers en andere opdrachtnemers

Graag maken wij u er op attent dat tekst& teken de persoonsgegevens die u ons verstrekt zal verzamelen en gebruiken voor zover dit noodzakelijk is om een eventuele overeenkomst met u te sluiten en uit te voeren. Dat geldt zowel voor onze (potentiële) klanten als voor partijen bij wie wij zaken en/of diensten inkopen.

Bent u een (potentiële) klant?
Tekst & teken gebruikt uw gegevens om u een offerte te kunnen toesturen, te kunnen bepalen aan welke specificaties of wensen een bepaalde zaak of dienst dient te voldoen, zaken te kunnen leveren of werkzaamheden te kunnen verrichten, te kunnen factureren en  vlot en efficiënt met u te kunnen communiceren over de uitvoeringsaspecten van de overeenkomst.
Bent u een (potentiële) leverancier of andere opdrachtnemer?
Tekst & teken gebruikt uw persoonsgegevens voor de sluiting en uitvoering van de overeenkomst. Bij inkoop is dat nodig om u te kunnen laten weten aan welke specificaties of wensen een bepaalde zaak of dienst wat ons betreft dient te voldoen, u een offerte-aanvraag te kunnen toesturen, een bestelling bij u te kunnen plaatsen, uw facturen te kunnen betalen en vlot en efficiënt met u te kunnen communiceren over andere aspecten van de overeenkomst. U bent niet verplicht om ons uw persoonsgegevens te verstrekken. Als u ons geen of onvoldoende persoonsgegevens verstrekt, dan is het wel mogelijk dat wij aan de hiervoor genoemde werkzaamheden geen uitvoering kunnen geven.

Direct marketing
Tekst & teken kan de door u opgegeven persoonsgegevens gebruiken om u in de toekomst persoonlijk per e-mail op de hoogte te brengen van onze bestaande en nieuwe diensten en u hier eventueel een aanbieding voor te doen. Wij hebben bij het gebruik van uw persoonsgegevens voor dit doel een gerechtvaardigd belang, namelijk het aan de man brengen van onze producten en diensten. Iedere keer dat tekst & teken u een reclamemailing stuurt, heeft u via e-mail de mogelijkheid ons te laten weten hier geen prijs meer op te stellen.

Bewaarperiode persoonsgegevens
Vraagt u bij tekst & teken een offerte op maar wordt u geen klant? Dan zullen wij uw gegevens uiterlijk één jaar na het laatste contact verwijderen. Als tekst & teken een offerte van u ontvangt, maar geen klant wordt, worden uw gegevens na één jaar verwijderd.
Bent u wel klant bij tekst & teken, dan worden uw gegevens bewaard voor de duur van zeven jaar na het einde van het boekjaar waarin de overeenkomst met u volledig is uitgevoerd. Deze periode van zeven jaar komt overeen met de periode waarbinnen wij verplicht zijn onze administratie te bewaren voor de Belastingdienst. Na afloop van deze periode zullen wij uw persoonsgegevens verwijderen.

Uw rechten
U heeft het recht om om tekst & teken s te vragen om uw eigen persoonsgegevens te mogen inzien. Als daartoe aanleiding bestaat, kunt u ons ook verzoeken om aanvulling van uw persoonsgegevens of om het wijzigen van onjuistheden. Daarnaast heeft u het recht om te vragen om uw persoonsgegevens te wissen of het gebruik van uw persoonsgegevens te beperken. Ook kunt u bij ons bezwaar maken tegen het verzamelen en gebruiken van uw gegevens of een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Tot slot kunt u ons verzoeken om verkrijging van uw persoonsgegevens of overdracht van die gegevens aan een ander. Om uw rechten te kunnen uitoefenen kunt u zich wenden tot tekst & teken, Imkerhei 28, 5685 GD Best of mailen naar info@tekstenteken.nl. Ook als u vragen heeft of voor meer informatie wilt over het verzamelen en gebruiken van uw persoonsgegevens kunt u contact met tekst & teken opnemen.

Vragen & klachten
Als er na het doornemen van deze verklaring iets onduidelijk is over de manier waarop tekst & teken omgaat met uw persoonsgegevens, als u gebruik wilt maken van één of meer van de beschreven rechten of als u een klacht hebt over de verwerking van uw persoonsgegevens door tekst & teken, kunt u contact met opnemen.  Als we samen niet tot een passende oplossing komen, hebt u het recht om een klacht in te dienen bij de privacy toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. We raden u in dat geval aan de website van de Autoriteit Persoonsgegevens te raadplegen om te zien hoe u het best contact met deze toezichthouder kunt opnemen (https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/).